ONZE BLIK OP PRIVACY

VCRShop geeft om uw privacy.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciƫle doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van VCRShop

WELKE PERSOONLIJKE DATA WIJ VERZAMELEN EN WAAROM WIJ DIE VERZAMELEN

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
1. SOFTWARE

Onze webshop is ontwikkeld met software van WordPress, daarbij hebben wij gekozen voor webhosting van Cloudways.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Cloudways heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Cloudways is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

2. WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist en Cloudways.

Zowel Cloudways als Antagonist verwerken persoonlijke gegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor hun eigen doeleinden. Hoewel deze partijen echter metadata kunnen verzamelen over het gebruik van onze diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Daarnaast hebben Cloudways en Antagonist passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zowel Cloudways als Antagonist zijn op grond van onze overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

3. E-MAIL & MAILSUBSCRIPTIES

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

4. PAYMENT PROCESSORS

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollieā€™s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiĆ«le positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarnaā€™s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

5. BEOORDELINGEN

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.

WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

6. VERZENDEN & LOGISTIEK

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

7. FACTURATIE & BOEKHOUDING

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

8. EXTERNE VERKOOPKANALEN

eBay.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van eBay.nl. Onze website wordt gesynchroniseerd met producten die wij aangeboden hebben op eBay.nl.
Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt eBay uw bestel- en persoonsgegevens met ons.

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Onze website wordt gesynchroniseerd met producten die wij aangeboden hebben op Bol.com.
Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons.

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

9. WELKE RECHTEN U HEEFT OVER UW GEGEVENS

Als je een account hebt op deze site of reacties hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een ā€‹ā€‹exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan VCRShop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Data retention periods
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliƫnt van ons bent.
Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliƫntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

UW PRIVACYRECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieƫn van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.
In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieƫn van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieƫn van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van VCRShop.
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieƫn van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

De volgende cookies zijn geplaatst op onze website:

  • Functionele (noodzakelijke) cookies
  • Analytische cookies
  • Social Media cookies
  • Tracking cookies

Softwareoplossingen van derden kunnen deze cookies ook gebruiken om hun diensten te verbeteren.

Waar worden deze cookies voor gebruikt?

Functionele cookies
VCRShop maakt gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig voor de juiste lay-out en navigatie van de website en om te onthouden dat u cookies accepteert of weigert.
Dit zijn onze eigen cookies, die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van VCRShop.

We delen de verzamelde gegevens niet met derden, behalve voor een eventuele verplichting hiertoe. Omdat functionele cookies noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, mogen deze ook zonder toestemming worden geplaatst.

Analytische cookies
Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken.

Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen anonieme gebruikersstatistieken en rapporten worden gegenereerd. Deze kennis gebruiken we om onze marketingactiviteiten te verbeteren, evenals de kwaliteit, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Via onze website stelt Google Inc. (Google) als aanbieder van deze dienst analytische cookies op. In lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben wij de Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld. Uw IP-adres is bijvoorbeeld gedeeltelijk gemaskeerd en de optie om gegevens te delen is uitgeschakeld. Op deze manier hebben deze cookies een beperkte impact op uw privacy en kunnen ze dus zonder toestemming geplaatst worden.

Voor meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- en / of cookiebeleid van Google.

Social Media cookies
Wij geven bezoekers van onze website de mogelijkheid om content te delen binnen verschillende social media netwerken door middel van social media buttons.

Door gebruik te maken van deze buttons worden social media cookies op uw computer geplaatst als u onze website bezoekt, maar alleen als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van deze cookies. Als je deze cookies niet accepteert, is het delen van webpagina’s via social media niet eenvoudig mogelijk.

Indien u na het klikken op een social media button wordt doorgestuurd naar een website van een social media provider, zoals Facebook of LinkedIn, is het mogelijk dat deze social media providers cookies plaatsen vanaf hun eigen website.

Verder laat de social media button van YouTube je toe om video’s te bekijken die op onze website zijn geplaatst. YouTube plaatst hiervoor cookies, maar alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven door akkoord te gaan met het plaatsen van social media cookies. We hebben geen controle over de social media cookies, de gegevens die met deze cookies worden vastgelegd en de doeleinden waarvoor de social media providers de cookies gebruiken.

Wij raden je aan om voor deze informatie de relevante privacy- en cookieverklaringen van de socialmediaproviders te raadplegen. Gezien het voorgaande kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor cookies van sociale media of voor hoe relevante aanbieders van sociale media omgaan met de verzamelde informatie.

Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw computer.

Met deze cookies kunnen wij jouw surfgedrag op onze website volgen en afleiden waar jouw interesses liggen. Met deze informatie kan de webcontent op u worden afgestemd en kan worden beoordeeld welke diensten voor u interessant kunnen zijn.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen.

Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

PRIVACY CONTACT

Branko Koster

Vijzelweg 44C
8243PM
Lelystad, Nederland

T 085-001-3973
E
[email protected]